Estratègia i Gestió Comercial

Estratègia:

La Organització centra els seus serveis bàsicament en les següents àrees:

 • Diagnòstic, Fortaleses/Febleses, Oportunitats/Amenaces, etc.
 • Determinació de l’Estratègia com a base per la presa de decisions
 • Orientació al Benefici. Creixements i Desenvolupaments en equilibri.
 • Aliances estratègiques.
 • Planificació, Execució i Control dels plans i pressupostos de Marketing i Vendes a curt, mig i llarg termini.
 • Comunicació i Imatge.
 • Nous Productes, Mercats i Negocis.

Gestió operativa nacional i internacionall:

Aplicació de processos d’optimització a la gestió amb l’objectiu de:

  • Detectar i respondre dinàmicament als canvis d’Entorn.
  • Flexibilitzar estructures i processos de gestió per adaptar-los a entorns variables.
  • Identificar las competències fonamentals de la organització.
  • Agilitzar la integració i transformació de processos.

 

servicios